نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات اعتیاد به صورت زير مي باشد:

مركز تحقيقات اعتیاد،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Addiction Research Center
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran