آدرس مركز تحقيقات اعتياد :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات اعتياد

تلفن تماس:32395054