برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات اعتياد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

اعضای محترم مرکز تحقيقات اعتياد خراسان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود با عنایت به مسئولیت گسترش پژوهش های علمی در ارتباط با اعتياد، با هدف همسویی با اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور، کمک به ارتقاء موقعیت دانشگاه، بهبود فرآیند مدیریت مرکز و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری مرکز، اقدام به تدوین برنامه استراتژیک این مرکز مطالعات نموده است. امید بر این است که با تدوین برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن در راستای ارتقای همه جانبه مرکز گام بر داریم.
الف) چشم انداز مرکز (Vision)
مرکز تحقيقات اعتياد خراسان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود تاپايان 1396 قطب علمي مطالعات اعتياد در شرق کشور است
ب) ماموریت مرکز (Mission)
انجام فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و کمک به تدوين سياست و استراتژي هاي در حوزه اعتياد
ج) ارزش ها (Value)
1- دانش محوري
2- تاکيد بر حل مشکل از جامعه
3- تيم محوري
4- تلاش براي جلب همکاري هاي همه جانبه
د) نقاط قوت:
1- حمایت مسئولان ارشد استاني و دانشگاه به ویژه معاونت پژوهشی
2- داشتن هیات علمی متخصص و توانمند در زمینه اعتياد
3- علاقه و انگیزه اعضای مرکز برای فعالیت های پژوهشی در زمینه اعتياد
4-وجود دانشجويان مقطع phd مطالعات اعتياد
4- وجود مرکز تحقيقاتي همکار در دانشگاه
ه) نقاط ضعف:
1- کمبود نيروي انساني
2- پراکندگي منابع انساني و مالي
3- کمبود فضاي فيزيکي و تجهيزات مربوط
و) فرصت ها
1- حمایت مسئولان ارشد استاني
2- لزوم انجام پژوهش در زمينه اعتياد با توجه به ملموس بودن مشکل در جامعه
3- وجود امکانات و همکاري سازمان هاي ذيربط با اعتياد

د) تهديدها
1- وجود سازمان هاي متعدد فعال در حوزه اعتياد
2- پراکندگي منابع مالي در سطح استان

و- اهداف:
1. توسعه مرزهاي دانش در زمينه اعتياد
2. بکارگيري دانش اعتياد جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي – درماني و توانبخشي
3. شناخت سيماي اپيدميولوژيک و روند تغييرات اعتياد در استان، شرق کشور و ايران
4. ارائه استراتژي هاي مبتني بر شواهد جهت پيشگيري، درمان و کاهش آسيب
5. همکاري با مراکز تحقيقاتي مرتبط با اعتياد
6. جلب همکاري و ارائه مشاوره هاي تخصصي به سياستگذاران سازمان هاي مرتبط با اعتياد
7. تربيت نيروي انساني متخصص و محقق در زمينه اعتياد
8. تشويق، ترغيب و بکارگيري محققين
9. ارزيابي برنامه هاي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب

م- راهبردها و راه کارها:
1- توسعه و توليد علم
2- ارتقاء جايگاه پژوهشي مرکز
3- ارتقاء جايگاه آموزشي مرکز
4- توسعه ساختاري مرکز
5- استقرار نظام ارائه نتايج فعاليت هاي مرکز
6- افزايش تعامل با ساير دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، سازمان ها و ادارات مرتبط
7- تقويت منابع اطلاعاتي مرکز
استراتژيهاي مركز

استراتژی1: توسعه و توليد علم
اهداف عینی:
1. اجراي 10 طرح پژوهشي مشترك با ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در هر سال
2. تصويب 10 طرح تحقيقاتي درون مركزي در هر سال
3. ارائه 10 مقاله در همايش هاي داخلی و خارجي در هر سال
4. انتشار 10 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجي در هر سال
5. چاپ 1 جلد کتاب در هر سال

استراتژی2: ارتقاء جايگاه پژوهشي مرکز
اهداف عینی:
اخذ موافقت اصولي ايجاد مرکز تا پايان سال 1396
ارتقاء شاخص h-index 50% از پژوهشگران مرکز به 6 تا پايان سال 1396
ارتقاء شاخص h-index 20 درصد پژوهشگران مرکز به 10 تا پایان سال 1396
کسب يك جايزه يا لوح تقدير از جشنواره ملي تا پایان سال 1396
کسب يك جايزه يا لوح تقدير از جشنواره استاني تا پایان سال 1396

استراتژی3: ارتقاء جايگاه آموزشي مرکز
اهداف عینی:
راه اندازي واحد آموزش در مرکز
برگزاري يك دوره آموزشي جهت گروه هاي خارج از مرکز تا پايان سال 1396
توليد 2 برنامه آموزش عمومي تا پايان سال 1396
حمایت از 5 پايان نامه دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد و بالاتر تا پايان سال 1396
اجراي ده طرح تحقيقات دانشجويي تا پايان سال 1396

استراتژی5: استقرار نظام ارائه نتايج فعاليت هاي مرکز
اهداف عینی:
انتشار فصلنامه الكترونيك مرکز تا پايان سال 1396

استراتژی6:افزايش تعامل با ساير دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، سازمان ها و ادارات مرتبط

اهداف عینی:
عقد تفاهم نامه همکاري پژوهشي با دو مرکز تحقيقاتي تا پايان سال 1396
شناسايي گرانت هاي مرتبط با مرکز تا پايان سال 1396
جذب سالانه يک سفارش و گرانت از تولید کنندگان این حوزه تا پايان سال 1396
اجراي سالانه ده طرح مشترک با ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل كشور تا پايان سال 1396
اجراي يک طرح مشترک با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي خارج از کشور تا پايان سال 1396
اهتمام در تامين 30 درصد هزينه طرح هاي پژوهشي از اعتبارات خارج از مرکز تا پايان سال 1396

استراتژی7: تقويت منابع اطلاعاتي مرکز
اهداف عینی:
تجهيز مرکز به 200 عنوان کتاب تخصصي تا پايان سال 1396
اشتراک 10 عنوان نشريه مرتبط با فعاليت مرکز تا پايان سال 1396