1- گروه بالينی
1- اجرای عملياتی، تهيه پروتکل و متون آموزشی وابسته و اجرای برنامه های عملی آموزشی جهت مداخلات زير در اعتياد:
• مداخلات شناختی رفتاری ساختاری در وابستگی به مواد از جمله (BDRC) (Brief Drug and Risk Counseling)
• مداخلات متکی بر خانواده ها، خانواده درمانی
• مداخلات در روابط بدخيم خانوادگی و اعتياد بويژه والدين – نوجوانان
• آموزش پايه و ساختاری خانواده (Psycho-education)
• درمانهای متکی بر شبکه اجتماعی SBNT: Social Behavior Network Therapy
2- اجرای حداقل 3 کارآزمايی بالينی مصوب دارويی
Atomoxetine •
• دو داروی ديگر
• ايجاد مرکز همکاری مشترک آموزش در حوزه درمان و مداخلات با همکاری يکی از دانشگاه های معتبر خارجی
2-گروه اپيدميولوژی و پيشگيری
1- راه اندازی نظام پايش اعتياد کشور
2- پيشبرد کوهورت جمعيتی جوانان و راه اندازی چندين Sub cohort
3- راه اندازی کوهورت معتادان
4- طراحی و توليد نهايی حداقل دو مجموعه پيشگيری برای نوجوانان و جوانان
5- توسعه فعاليت گروه اپيدميولوژی در قالب Collaborative Center و در اجرای پروژه های بزرگ چند کشوری
3-گروه سلامت جنسی
1-پيش بينی، طراحی و اجرای‏Public health campaign بويژه با گروه های هدف مانند نوجوانان، جوانان و خانواده ها در مورد اعتياد و رفتارهای پرخطر
2- طراحی و توسعه استراتژی های ملّی و مداخلات مراقبتی با «ويژگی های جنسيتي» برای زنان درگير در بيماری اعتياد
3- شبکه سازی در حوزه اعتياد و سلامت و تبديل اينکاس به Node اصلی کشوری
4-آزمايشگاه سم شناسی
1-پژوهشی: تعريف پروژه ای وسيع در راستای تعيين فاکتورهای دخيل در شناسايی مواد مخدر و محرک
2- خدماتی: ارائه خدمات به ساير بخشها و همچنين تهيه استاندارهای مورد نياز جهت ايجاد آزمايشگاه مرجع
5-آزمايشگاه ژنتيک
1- تجهيز اتاق کشت سلولی و راه اندازی تکنيک ايمنوهيستوشيمی
2- تبديل شدن به قطب اصلی تحقيقات مولکولی اعتياد در کشور
3-داشتن بانک کامل نمونه های افراد معتاد به داروهای مختلف
4- راه اندازی ستاپ های مرتبط با ژن درمانی اعتياد
5- تهيه لاين حيوانات Non- morphine preforming و morphine preforming